Onze schooleigen opvoedingsproject

Elke leerling, elke leerkracht en elke medewerker is een unieke persoonlijkheid. Wij stimuleren de leerlingen om zich optimaal te ontplooien en scheppen mogelijkheden om zich maximaal te ontwikkelen, ieder volgens zijn eigen kunnen, ambities, capaciteiten en interesses. De klasleerkrachten zijn de spilfiguren van de hele zorgwerking. Zij worden hierin bijgestaan door het zorgteam. De leerkrachten zorgen voor kwaliteitsonderwijs: de leerlingen krijgen een brede basisvorming waarin de verschillende vakdomeinen evenwichtig aan bod komen. 

In onze school geloven we in de GROEI- EN ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN van elke leerling. In het bijzonder ook in die van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Onze school volgt het leerplan ‘Zin in leren! Zin in leven!’. Alle aspecten van het leerplan worden op een evenwichtige wijze aangeboden.

Elk kind is UNIEK in zijn KENNIS en KUNNEN, met zijn talenten en noden. Door zich IN TE LEVEN in de behoeften van de leerlingen, leerinhouden te bepalen, geschikte didactische middelen te selecteren en te kiezen voor een aangepaste begeleidingsstijl is ons aanbod gericht op de HARMONISCHE ONTWIKKELING van de hele persoon. (hoofd – hart – handen)

We streven er naar dat hetgeen de kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt. Op deze manier leren ze dingen plaatsen en gebruiken in hun leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft.

We willen onze leerlingen voorbereiden op een zelfredzaam en gelukkig leven binnen én buiten de school. We zoeken naar een doelgerichte, betekenisvolle aanpak om het leren van de kinderen in een krachtige leer- en leefomgeving te ondersteunen en te ontwikkelen.

Onze school is een WARME school. Een positief en veilig school- en klasklimaat is onontbeerlijk om tot WELBEVINDEN, BETROKKENHEID en VERBONDENHEID te komen. Door de werkelijkheid op te zoeken buiten de klas en via allerlei media de klas binnen te brengen sluiten wij aan bij de belevingswereld van het kind.

We geloven in de groeimogelijkheden van elk kind, MOTIVEREN kinderen en geven KANSEN tot EIGEN INBRENG. Leren is een interactief proces tussen de leerkracht en de leerlingen, tussen deleerlingen onderling en tussen leerlingen en externen. De relatie tussen leerlingen en leerkrachten worden gekenmerkt door wederzijds VERTROUWEN en erkenning.

In onze school werken we volgens het zorgcontinuüm en staat de ontwikkeling en het leren van ALLE kinderen centraal. In onze uitgeschreven zorgvisie krijgt elk kind, binnen een KRACHTIGE LEEROMGEVING optimale onderwijskansen.

Een BEGINSITUATIE – ANALYSE en zicht op de socio-culturele en economische kenmerken van het gezin van de kinderen is belangrijk. Het creëren van gelijke onderwijskansen voor alle kinderen is bepalend voor de GROEI en de ONTWIKKELING van alle kinderen.

Onze aanpak stemmen wij af op de SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN van onze leerlingen.

Leerkrachten:

 • zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs via een krachtige leeromgeving en werken aan de brede basiszorg;
 • houden rekening met individuele verschillen tussen leerlingen;
 • kiezen voor differentiatie;
 • houden het welbevinden van de kinderen steeds nauwgezet in het oog;
 • kunnen steeds rekenen op extra ondersteuning vanuit het zorgteam;
 • werken nauw samen met externen.

Leerlingen met een bepaalde zorg hebben recht op REDELIJKE AANPASSINGEN. De draagkracht en het welbevinden van het kind alsook van de leerkracht worden steeds nauwgezet opgevolgd. Wanneer het zorgaanbod van onze school en de externe ondersteuning niet voldoende zijn, dan kan een overstap naar EEN SCHOOL OP MAAT een zinvol alternatief zijn.

Wij investeren in ons zorgbeleid in SAMENWERKING en OVERLEG: binnen het team, met het CLB, maar zeker ook met ouders of externen. We kiezen steeds voor een transparante en eerlijke communicatie.

In onze school werken we allen samen aan hetzelfde doel: kinderen tot LEREN brengen en hen begeleiden in hun schoolloopbaan tot een UNIEK persoon.

Onze school is goed georganiseerd en samen werken we aan KWALITEITSVOL onderwijs. Het schoolteam gaat voor een duidelijke DOELGERICHTE VISIE. Samen realiseren wij ons SCHOOLEIGEN CHRISTELIJK PEDAGOGISCH PROJECT. Iedereen werkt volgens zijn EIGEN mogelijkheden en verantwoordelijkheden.

 • Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het beleid van de school;
 • Het leerkrachtenteam volgt elk kind op en biedt groeikansen tot sterke persoonlijkheden;
 • Er is een goede en open communicatie met de ouders en een hoge betrokkenheid in de schoolloopbaan van hun kind;
 • Er is een sterke band met de lokale geloofsgemeenschap die zicht- en voelbaar is;
 • Er is een samenwerking met andere onderwijsondersteuners zoals de pedagogische

begeleidingsdienst, het CLB, het zorgloket, de ondersteuners, externe diensten … Deze zorgen allen voor een grote deskundigheid en een breed draagvlak.

Schooleigen opvoedingsproject
Download document